POGOJI NAROČANJA IN KUPOVANJA ZA PODJETJA

1. Vloge

GAMBIT TRADE d.o.o., Savska 3a, Ljubljana (v nadaljevanju prodajalec) je upravljalec EnaA (v nadaljevanju EnaA) in je usposobljen za prodajo računalniške opreme in potrošnega materiala ter druge opreme in storitev, ki so predmet ponudbe.

Kupec je podjetje, organizacija ali ustanova, zainteresirana za nakup opreme in storitev iz prodajnega programa prodajalca, po pogojih in določilih, ki veljajo za prodajo v okviru te pogodbe in poslovniku podjetja Gambit trade. Pogoji dogovorjeni v drugih pogodbah o poslovni sodelavi med strankama za prodajo izdelkov in storitev po tej pogodbi ne veljajo ter obratno.

Prijavitelj je pooblaščeni predstavnik kupca ali organizacije, ki v imenu kupca ali organizacije lahko sprejema predložene pogoje naročanja in kupovanja v EnaA, naroča in kupuje v EnaA ter za naročanje in kupovanje preko EnaA pooblašča tudi druge predstavnike kupca.

2. Pogoji

Pogoji veljajo za naročila in dobave na področju Republike Slovenije.

Pogoji veljajo izključno za podjetja, organizacije in ustanove.

Kupec sprejema splošne pogoje objavljene na tej strani. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev z veljavnostjo od objave na naslovu ali drugi podstrani EnaA.

Kupec bo račun za naročeno opremo in storitve poravnal s 100% avansom v roku 3 delovnih dni po oddaji naročila. Predračun v elektronski obliki, ki ga kupec v fazi naročanja lahko natisne velja od trenutka potrditve naročila s strani prodajalca.

Prodajalec kupcu priznava popust za naročila v e-obliki v višini 1% (veljajo popusti navedeni v EnaA; višina popusta je navedena ob vsakem artiklu posebej; dogovorjeni najvišji popust praviloma ne velja za plačila s kreditno kartico in za blago, ki je naprodaj v akcijski prodaji, razen v primerih, ko je popust posebej naveden).

Prodajalec si pridržuje pravico da zavrne naročilo kupca v primerih, ko kupec zamuja s plačili računov za naročeno blago in zamudne obresti. Kupec v času ukinitve odprtega računa lahko kupuje pod istimi pogoji s plačilom 100% avansa za vsako naročilo posebej.

Prodajalec lahko kupcu trajno ali začasno onemogoči naročanje in kupovanje preko EnaA za podjetja brez odpovednega roka v naslednjih primerih:

  • če kupec najmanj trikrat zapored zamuja s plačili
  • če kupec pride v stečajni postopek ali postopek likvidacije ali postane kako drugače plačilno nesposoben;
  • če kupec ne deluje skladno s temi pogoji;
  • če kupec v roku enega leta po registraciji ne opravi nobenega prometa z Gambit trade;
  • če kupec izda ali omogoči izdajo poslovne skrivnosti (dogovorjeni popusti, kopiranje objavljenih materialov)
Komercialne pogoje (daljši plačilni rok, višji popust, limit in podobno), ki presegajo navedene pogoje lahko kupec in dobavitelj upoštevajoč realizirani in predvideni obseg poslov dogovorita s posebno pogodbo v pisni obliki.

3. Zaključna določila

Pogoji veljajo le v primeru, ko kupec preko EnaA izvede naročilo.

Kupec, ki na osnovi registracije v EnaA ne opravi nobenega naročila ali nakupa nima nobenih obveznosti do prodajalca.

Za kršitev teh pogojev sta prodajalec in kupec odškodninsko odgovorna v skladu z v R Sloveniji veljavno zakonodajo.

Za vsa razmerja, ki niso posebej opredeljena s temi pogoji, se uporabljajo določbe Zakona o obligacijskih razmerjih.

Za spore, ki jih kupec in prodajalec ne bi uspela sporazumno rešiti je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.

Kupec potrjuje verodostojnost podatkov, ki jih posreduje ob prijavi in zanje odgovarja.

Kupec s potrditvijo navedenih pogojev in registracijo v EnaA navedene pogoje sprejema.