Moj voziček

Izdelki v vozičku Kol Cena
Skupaj 0,00 €

NA BLAGAJNO

Z veseljem vam svetujemo pri nakupu

tel. 01 43 76 333


E-revija za še ugodnejše nakupe

Bodite prvi, ki boste izvedeli za akcije, razprodaje in novosti na našem trgu.

Vaših podatkov ne posredujemo tretjim osebam. Odnaročite se lahko kadarkoli. Z oddajo naročila soglašate s splošnimi pogoji in politiko varovanja zasebnosti.

Vaša priporočila in ocene

  • Prvič sem pri Vas kupovala, in moje izkušnje so odlične. (Tanja )

  • Po slabi izkusnji oziroma nefleksibilnosti ki sem jo dozivel pri mimovrste sem se odlocil, da puskusam cim vec nakupov opravit pri drugih ponudnikih. Enaa se je izkazal kot odlicna izbira. (Aleš )

  • Z enaa imam že dolga leta zelo dobre izkušnje. Všeč mi je, da imate že tako dolgo koensistentne cene (redko se zgodi, da bi bil v kakšni kategoriji en izdelek malo cenejši od konkurence, drugi pa veliko dražji) in hitre dobavne roke. (Jan)

  • VEČ OCEN

Najbolje ocenjeni komentarji

Podjetni nižajo stroške z nami

Moj voziček

Izdelki v vozičku Kol Cena
Skupaj 0,00 €

NA BLAGAJNO

Pravila poslovnega vedenja

Smo odprti, pošteni in odgovorni. Smo zanesljiv partner in dajemo samo tiste obljube, ki jih lahko izpolnimo. Naše temeljno načelo je upoštevanje zakonodaje in pravnega reda. Vsi zaposleni, ki zagrešijo kršitev, so neodvisni od sankcij, ki jih predvideva zakonodaja, disciplinsko odgovorni zaradi kršitve svojih obveznosti po pogodbi o zaposlitvi in aktih podjetja.
Spoštujemo različnost, osebno dostojanstvo, zasebnost in osebne pravice vsakega posameznika ne glede na spol, etnično, rasno ali versko pripadnost, starost, zdravstveno stanje, spolno usmerjenost ali svetovni nazor. V skladu z našimi načeli in delovno zakonodajo ne dopuščamo diskriminacije posameznikov na podlagi katere koli od navedenih značilnosti niti spolnega ali drugega osebnega nadlegovanja ali žaljivega obnašanja.
Ta načela veljajo za delo znotraj podjetja in sodelovanje s kupci in partnerji. Odločitve o ljudeh in organizacijah, s katerimi sodelujemo, vključno z zaposlenimi, dobavitelji, strankami in poslovnimi partnerji, sprejemamo samo na podlagi primernih dejavnikov brez prisile in kakršnekoli oblike diskriminacije.

Poštena konkurenca
Vsi zaposleni upoštevamo pravila poštene konkurence, spoštujemo trg in njegova pravila. Podpiramo prepričanje, da le poštena konkurenca omogoča podjetjem, kot je naše, da se prosto razvijajo, kar obenem prinaša tudi socialne koristi. Prepričani smo, da vsaka druga oblika tržnega nastopa, vključno z donacijami in pokroviteljstvi ali kompenzacijami za blago in storitve po vrednostih, ki se ne oblikujejo prosto na trgu, za okolje v katerem živimo in delamo na dolgi rok predstavlja neupravičen strošek, ki zmanjšuje konkurenčnost naše države, dejavnosti, lokalne skupnosti, naših partnerjev in  in podjetja samega. Zaposleni:
• se ne smejo s konkurenti pogovarjati o cenah, prodaji, ponudbah, dobičkih, profitnih maržah, stroških, načinih distribucije ali katerih koli parametrih, ki določajo ali vplivajo na konkurenčno obnašanje družbe;
• ne smejo s konkurentom skleniti dogovora o odpovedi konkurenčnemu boju, o omejevanju poslov z dobavitelji, o oddaji navideznih ponudb pri razpisih ali o razdelitvi strank, trgov, območij ali programov;
• ne smejo pridobivati poslovnih informacij o konkurentih z industrijskim vohunjenjem, podkupovanjem, krajo ali elektronskim prisluškovanjem, ali vede sporočati lažne informacije o konkurentu ali njegovih izdelkih ali storitvah.

Preprečevanje korupcije
Za naročila se potegujemo s kakovostjo, inovativnostjo ter odlično organizacijo, ki se odraža tudi v konkurenčnosti  cen naših storitev, ne pa s ponujanjem neprimernih koristi drugim ali podobnimi pričakovanji zase. Zato  naši sodelavci ne smejo neposredno ali posredno ponuditi, obljubiti, dati ali odobriti denarja ali česar koli dragocenega predstavniku kateregakoli kupca z namenom, da bi vplival na uradno dejanje ali si pridobil nedopustno ugodnost. To pomeni, da nobena taka ponudba, obljuba, dodelitev ali darilo ni dovoljena, če bi jo bilo mogoče upravičeno razumeti kot poskus nedopustnega vplivanja na predstavnika nasprotne stranke ali kot podkupnino nasprotni stranki zato, da bi se Gambit trade dodelila neka poslovna ugodnost.
Zaposleni ne smejo svojega delovnega mesta izkoristiti za to, da zahtevajo, sprejemajo, pridobijo ali so jim obljubljene koristi. Sem ne spada sprejemanje priložnostnih daril izključno simbolične vrednosti ali kosil ali povabil na družabne dogodke razumne vrednosti, ki so v skladu z lokalnimi običaji in praksami ter našimi pravili. Vsa druga darila, kosila ali družabne dogodke je treba odkloniti.

Donacije in pokroviteljstva
Gambit trade ne daje donacij političnim subjektom (donacij politikom, političnim strankam ali političnim organizacijam), športnim, kulturnim in drugim organizacijam, ki so na kakršenkoli način povezane z našimi partnerji ali našim podjetjem. Vsem našim partnerjem omogočamo nakupe pod najboljšimi pogoji, ki jih lahko zagotovimo prav z odlično organizacijo in skrbnostjo dobrega gospodarja, ki zna nadzorovati upravičenost vsakega, še tako majhnega stroška. S tem vsem na najboljši način omogočamo razvoj njihove dejavnosti in sooblikovanje konkurenčnega okolja.
Zavedamo se težav v našem okolju, zato kot družbeno odgovorno podjetje sodelujemo z organizacijami, za katere upravičeno menimo, da niso povezane z našimi kupci in dobavitelji in ki prejete donacije v celoti namenijo otrokom iz socialno ogroženih družin ter se tudi sicer odlikujejo s stroški svojega delovanja, ki ne presegajo 5% dodeljenih donacij na letni ravni.
Pri odločanju o pokroviteljstvih dosledno upoštevamo gospodarnost in učinkovitost, ki mora biti vsaj enaka povprečnim marketinškim stroškom na doseženega ciljnega kupca.
Pokroviteljstev in donacij v nobenem primeru nihče izmed nas ne sem obljubiti, ponuditi ali dati za to, da Gambit trade zagotovi neupravičene konkurenčne prednosti, ali za druge nedopustne namene.

Javna naročila
Gambit trade se poteguje za naročila pri državnih subjektih in podjetjih v državni lasti. V vseh poslih z državnimi subjekti delujemo pregledno, pošteno in natančno.
Izpolnjujemo vse veljavne zakone in predpise v zvezi z javnimi naročili, vključno z zakoni, ki prepovedujejo poskuse nedopustnega vplivanja na državne uradnike.
 
Sodelovanje z dobavitelji
Pričakujemo, da bodo dobavitelji upoštevali naše vrednote in izpolnjevali vse veljavne zakone.

Odgovornosti in dolžnosti zaposlenih
Dolžnost vseh zaposlenih je, da poslovne odločitve sprejemajo v največjo korist Gambit trade in ne zaradi lastnih osebnih interesov.
Zaposleni morajo vodstvo podjetja obvestiti o vseh osebnih interesih, ki bi jih lahko imeli v zvezi z izvajanjem svojih službenih nalog. Navzkrižja interesov se pojavijo, kadar zaposleni izvajajo dejavnosti ali delujejo v korist osebnih interesov na račun interesov Gambit trade. Navzkrižje interesov se lahko pojavi v obliki poslovnega razmerja s konkurentom ali stranko Gambit trade ali lastniške udeležbe v takem konkurentu ali stranki ali v obliki opravljanja stranskih dejavnostih, zaradi katerih zaposleni ne morejo izpolnjevati svojih nalog v Gambit trade .
Zaposleni ne smejo za svoje osebne pogodbe ali naročila uporabiti podjetij, s katerimi poslujejo v okviru svojih dejavnosti, ki jih izvajajo za Gambit trade, če bi lahko iz take osebne pogodbe ali naročila pridobili kakršnokoli korist. To velja, zlasti kadar zaposleni neposredno ali posredno vpliva ali je sposoben vplivati na to, ali bo zadevno podjetje sklenilo posel z Gambit trade  ali ne.
Pomembno je, da vsi zaposleni pri izvajanju svojih službenih nalog prepoznajo in preprečijo navzkrižja interesov ali celo položaje, ki so videti kot navzkrižje interesov.
Zaposleni ne sme voditi podjetja, ki je konkurenčno Gambit trade, ali takemu podjetju pomagati, ali opravljati kakršne koli konkurenčne dejavnosti.
Zaposleni ne smejo opravljati postranskih dejavnosti, konkurenčnih Gambit trade. Kar zadeva druge postranske dejavnosti, morajo zaposleni, preden jih začnejo opravljati, o tem obvestiti Gambit trade in zaprositi za pisno dovoljenje.
Zaposleni, ki imajo neposredno ali posredno v lasti ali pridobijo delež v konkurenčnem podjetju, morajo to dejstvo razkriti vodstvu podjetja, če jim tak delež omogoča, da lahko vplivajo na upravljanje zadevnega podjetja ali presega 5% celotnega kapitala konkurenčnega podjetja.
Po razkritju deleža v tretjem podjetju lahko Gambit trade sprejme ustrezne ukrepe, da odpravi morebitno navzkrižje interesov.

Varovanje osebnih podatkov in ravnanje z informacijami
Zaposleni in drugi sodelavci podjetja so dolžni kot zaupne varovati vse notranje informacije o podjetju, ki niso bile javno objavljene. Enako velja za informacije, ki se pridobijo od dobaviteljev, strank, zaposlenih, zastopnikov, svetovalcev in drugih oseb ali tretjih oseb, ki so povezane z njimi. Notranje informacije vključujejo predvsem:
• podrobnosti o organizaciji podjetja, o njegovi opremi, cenah, prodaji, dobičkih, trgih, strankah in drugih zadevah, povezanih s poslovanjem;
• informacije o raziskavah, razvoju in poslovnih načrtih ter
• podatke notranjega poročanja.
Dolžnost varovanja zaupnosti velja tudi po prenehanju delovnega razmerja ali drugih oblik sodelovanja, saj lahko razkritje zaupnih informacij povzroči škodo našemu poslovanju, strankam ali kupcem ne glede na to, kdaj so informacije razkrite.

Vsi zaposleni morajo poskrbeti, da so Gambit trade poslovne knjige in evidence, ki jih pripravljajo, ali so kako drugače odgovorni zanje:
• popolne,
• natančne,
• pošten odraz vsake transakcije ali izdatka ter
• pravočasne ter v skladu z veljavnimi računovodskimi pravili in standardi,
ne glede na to, ali bodo take informacije vključene v javno evidenco ali so namenjene zgolj interni uporabi. Take knjige in evidence vključujejo vse podatke, potrdila in druga pisna gradiva, ki se zagotovijo za namene finančnega poročanja in razkritja, ter gradivo, ki se zbira za druge namene.
Dostop do intraneta in interneta, elektronska izmenjava informacij ter elektronsko poslovanje so odločilni dejavniki za učinkovitost vsakega posameznika in skupni poslovni uspeh. Vendar pa so prednosti elektronske komunikacije povezane s tveganji pri varovanju osebne zasebnosti in varnosti podatkov. Učinkovito preprečevanje teh tveganj je pomemben sestavni del upravljanja informacijske tehnologije, nalog vodilnih delavcev in tudi vedenja vsakega posameznika.

Osebni podatki se lahko zbirajo, obdelujejo ali uporabljajo samo, če je to potrebno za vnaprej določene, nedvoumne in zakonite namene. Poleg tega je treba osebne podatke hraniti varno, pri njihovem prenosu pa izvajati ustrezne previdnostne ukrepe. Pri kakovosti podatkov in tehnični zaščiti pred nepooblaščenim dostopom je treba zagotoviti visoke standarde. Uporaba podatkov mora biti za osebe, katerih podatki se uporabljajo, pregledna, pri tem pa je treba upoštevati pravico takih oseb do uporabe, popravka in po potrebi do ugovora, blokiranja in izbrisa informacij.

Zakone in predpise v zvezi z zbiranjem in uporabo osebnih podatkov, vključno s podatki o drugih, kot so stranke ali poslovni partnerji, morajo upoštevati vsi zaposleni.

Varovanje okolja in skrb za zdravje
Varovanje okolja, učinkovita uporaba naravnih virov ter skrb za zdravje zaposlenih so  pomembna področja, ki jih upoštevamo pri sprejemanju odločitev ter vsakdanjem delu. Gambit trade in vsi zaposleni morajo to upoštevati kadar uporabljajo delovna orodja podjetja in njihovo uporabo prilagoditi posameznim omejitvam.  

Pritožbe in pripombe
Okoliščine, ki kažejo na kršitev Pravil poslovnega vedenja, je treba sporočiti vodstvu podjetja. Vsak zaposleni lahko vloži pritožbo pri svojem nadrejenem, pristojni osebi za zagotavljanje skladnosti poslovanja ali vodstvu podjetja.
Vsa dokumentacija bo obravnavana kot zaupna v okviru, ki ga dovoljuje zakonodaja.